facebookgroep Tuinhier Oudenburg
Volg ons op facebook(klikken) om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes.

instagram Tuinhier Oudenburg
en/of volg ons op instagram(klikken) om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes.


Tuinieren in moestuinbakken - Tuinhier Oudenburg "Tuinieren in moestuinbakken"


Derde plantenruil - Tuinhier Oudenburg "Derde plantenruil"


Vergeten groenten - Tuinhier Oudenburg "Vergeten groenten"


Privacy Tuinhier Oudenburg

Tuinhier Oudenburg is begaan met uw privacy en neemt de nodige voorzorgen om uw gegevens te beveiligen tegen misbruik. Daarom doen we al het mogelijke om uw privacy te respecteren.

Welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt?

In het kader van zijn dienstverlening legt Tuinhier Oudenburg gegevens vast

- voor leden: voornaam, naam, woonplaats, adres, lidnummer en eventueel telefoonnummer en geboortejaar.

- voor geïnteresseerden in de nieuwsbrief: voornaam, naam, email

- Persoonsgegevens die Tuinhier Oudenburg bekomt via e-mail  naar sec@tuinhier-oudenburg.be worden opgenomen in de databanken van Tuinhier Oudenburg.

 Doeleinden van de verzamelde gegevens:

Tuinhier Oudenburg gebruikt de verzamelde gegevens voor het bezorgen van de lidkaart en het Magazine aan de leden en voor het informeren van het aanbod en voor het bezorgen van de zelf gevraagde nieuwsbrief t.a.v. geïnteresseerden.

 Deze gegevens worden niet overgemaakt aan derden met uitzondering van de partners van Tuinhier Oudenburg in het kader van onze dienstverlening. In concreto gaat het over:

- bezorgen van de ledengegevens voor het versturen van het Magazine/lidkaart en informatie voor activiteiten

- het opladen van mailadressen voor het versturen van een nieuwsbrief

- voor het contacteren van deelnemers aan een wedstrijd met het aanbod tot lidmaatschap

 Hoe lang bewaart Tuinhier Oudenburg uw gegevens?

Tuinhier Oudenburg bewaart uw gegevens tot maximaal 3 jaar na beëindiging van het abonnement. Dit om eventuele herabonnering of hernieuwde samenwerking administratief vlotter te laten verlopen.

Wie zich inschreef voor de nieuwsbrief blijft opgenomen in het bestand. Indien u de "Nieuwsbrief Tuinhier Oudenburg" niet wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door een eenvoudige email naar sec@tuinhier-oudenburg.be te sturen.

Rechten van de betrokkene

Tuinhier Oudenburg verzamelt noch gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij Tuinhier Oudenburg op voorhand uw toestemming hiervoor heeft verkregen. Deze toestemming kunt u steeds intrekken, zonder uitleg verschuldigd te zijn.

U beschikt over een recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U kan via een schriftelijke aanvraag (inclusief kopie identiteitskaart) aan Tuinhier Oudenburg, een kopie ontvangen van uw gegevens die wij van u bewaren. Indien nodig kunt u ook vragen deze gegevens te corrigeren, aan te vullen, te schrappen, niet verder te gebruiken of te bezorgen aan een door u toegewezen derde partij.

Indien u van mening bent dat uw rechten niet of onvoldoende werden nageleefd, heeft u het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, 02 274 48 00, contact@apd-gba.be Meer info op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be  Tuinhier oudenburg vraagt uitdrukkelijk om eerst melding te maken van uw probleem bij Tuinhier Oudenburg zelf via de bovenstaande contactgegevens.

Google Analytics

Deze service houdt het gebruik van de website bij en biedt informatie zoals verwijzende websites en gebruikersacties op de website. Google Analytics zal uw IP-adres vastleggen en er wordt geen andere persoonlijke informatie vastgelegd door Google Analytics.

Beheer en beveiliging

Op www.tuinhier-oudenburg.be zijn links opgenomen naar andere websites. Tuinhier Oudenburg is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de desbetreffende websites.

Tuinhier Oudenburg behoudt het recht om zijn privacybeleid te wijzigen. Op deze webpagina vindt u altijd de meest recente versie. Indien er belangrijke wijzigingen gebeuren, worden deze bekend gemaakt via de voorziene nieuwsbrieven, hetzij het Magazine van Tuinhier.

Tuinhier verbindt er zich toe om binnen haar mogelijkheden, maximale bescherming te voorzien van de door haar verkregen persoonsgegevens. Indien zich op enige wijze een datalek voordoet, dan is Tuinhier Oudenburg ertoe gehouden de privacycommissie hiervan op de hoogte te brengen en indien mogelijk de betrokkenen te informeren.

Alle gegevens die u stuurt naar Tuinhier Oudenburg dienen juist en rechtsgeldig te zijn.
Tevens mogen de gestuurde gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden. Ingezonden persoons- of contactgegevens worden niet door ons aan derden verstrekt en niet gebruikt voor het toezenden van ongevraagde mail of post door derden. Ingezonden informatie mag niet door ons (eventueel bewerkt) worden gebruikt op de site, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de inzender via de mail of schriftelijk anderszins.

Versie 31 december 2019logo Tuinhier Oudenburg